Belfort voor blinden op Brugse markt

Onthulling

Belfort voor blinden op Brugse Markt

Woensdag jl. (september 1984) onthulde burgemeester Van Acker het mini-belfort dat pal voor de grote broer op de Markt werd geplaatst opdat voortaan ook visueel gehandicapten zich een beeld zouden kunnen vormen van Brugges vermaardste monument.

Dit mini-belfort, dat 100 maal kleiner is dan het autentieke eksemplaar, werd er neergezet op een sokkel waarop in brailleschrift en in vier talen nadere informatie over de geschiedenis van het bouwwerk wordt verstrekt. Ook een speciaal voor blinden uitgetekend stadsplan kreeg een plaatsje op de sokkel.

Tijdens de onthullingsplechtigheid moest men het nog met een voorlopig stadsplan stellen, omdat het echte eksemplaar nog niet afgewerkt is. Eerstdaags komt dat echter voor mekaar en zal het plan uiteraard ook worden aangebracht.

Misschien kan men van de gelegenheid gebruik maken om de taalfout in het woordje „English” boven de Engelse tekst in brailleschrift te korrigeren. De onthullingsplechtigheid werd voorafgegaan door een akademische zitting in de gotische zaal van het stadhuis. Het talrijke publiek werd er verwelkomd door André De Mey, de public-relation van Kiwanis Brugge. Deze serviceklub nam inderdaad het initiatief en binnen de vereniging was de h. De Mey dan een van de grote stimulatoren.

Vorstelijk geschenk

De h. Luc Constandt, voorzitter van Kiwanis Brugge, refereerde naar de ontstaansgeschiedenis van het mini-belfort en had voorts woorden van dank over voor de personen en instanties die zich onmiddellijk achter het initiatief schaarden. Dat waren het stadsbestuur en burgemeester Van Acker, het ministerie van Kultuur, E.H. Branders van Licht en Liefde, kommissaris Roger De Bree, de h. en mevr. Renodeyn, de reeds geciteerde André De Mey en last but not least Jef Claerhout, de kunstenaar die het mini-monument gestalte gaf.

Monique voelend bij onthulling mini-Belfort Markt Brugge Spreker deed ten slotte een oproep opdat het project een verlengstuk zou mogen krijgen en ook andere monumenten in Brugge en andere steden op die manier zouden worden opengesteld voor visueel gehandicapten.

Namens de blindenorganizaties drukte de h. Jacobs zijn erkentelijkheid uit voor het initiatief. Hij onderstreepte daarbij hoe de stad Brugge steeds een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de blindenzorg. Reeds in de 14e eeuw was alhier een huis voor blinden en met Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens zou Brugge ook een bedevaartsoord voor ooglijders worden.

Illustere figuren.’zoals de humanist Juan Vivès lieten zich in met de blindenzorg te Brugge. Toen na ’s lands onafhankelijkheid in 1830 de eerste blindeninstituten werden opgericht was Brugge er andermaal onmiddellijk bij. De oprichting van Licht en Liefde gebeurde al in onze stad en voor de oprichting van het eerste revalidatiecentrum voor doofblinden, nu al 25 jaar geleden, moet men ook in Brugge zijn.

Kiwanis Brugge heeft met het minibelfort daar nu een zoveelste initiatief aan toegevoegd en aan de blinden aldus iets teruggegeven wat ze door hun blindheid verloren waren, aldus nog de h. Jacobs, die er van overtuigd was dat dit monument een stimulans zal zijn voor visueel gehandicapten om Brugge te bezoeken. Voor ons blinden is het een vorstelijk geschenk en ik dank zeer hartelijk allen die dat mogelijk hebben gemaakt, zo zei de h. Jacobs ten slotte.

De h. Vermeulen, kabinetschef van minister Poma, had het vervolgens over een uniek initiatief en een daadwerkelijke verrijking voor het kunstpatrimonium van de stad Brugge. Ook hij had woorden van lof en dank over voor kunstenaar Claerhout en de initiatiefnemers, die aldus konkrete gestalte hadden kunnen geven aan een van de basisbeginselen van hun serviceklub, nl. dienstbaarheid.

Na de akademische zitting, die muzikaal voortreffelijk werd opgeluisterd door dwarsfluitiste Annemie Buffel, begaf het gezelschap zich naar de voet van het Belfort voor de eigenlijke onthullingsplechtigheid. De h. Jacques Fonteyne, goeverneur van het Kiwanisdistrikt Benelux-Frankrijk-Monaco, benadrukte er andermaal de betekenis van het initiatief, waarna de Brugse voorzitter Luc Constandt het monument overdroeg aan het stadsbestuur en burgemeester Van Acker onder luid applaus het beeld onthulde.

pdf : Belfort voor blinden op de Brugse Markt